Chùa Bình Phước

TƯ TƯỞNG ĐẠI THỪA CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

TƯ TƯỞNG ĐẠI THỪA CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

QUA CHƠN LÝ “ SANH VÀ TỬ ”

TT: Thích Giác Tây Biên Khảo

***

I . Mở Đề : Chúng ta có duyên lành được xuất gia theo giáo pháp của Phật tổ Thích Ca và cuộc đời tu của...

 

Chơn lý số 2: Ngũ uẩn bản 1952

PHI LỘ

               Đây là những quyển Chơn Lý được xuất bản trong những năm 195...

 

Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)

Trường Bộ Kinh
Digha Nikaya

1. Kinh Phạm võng
(Brahmajàla sutta)


Tụng phẩm thứ nhất

1.   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa...

 

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015
(15/04/Ất Mùi)
 
THÔNG ĐIỆP
CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO...
 
Lỗi
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database